Fate/GO เซิร์ฟเวอร์เกมส์

Last check: 29 seconds ago

Latency (ความล่าช้า) : 0.4230320 วินาที


ทำงานตามปกติ

Fate/GO เว็บไซต์

Last check: 30 seconds ago

Latency (ความล่าช้า) : 0.8510180 วินาที


ทำงานตามปกติ

Fate/GO เซิร์ฟเวอร์เกมส์
Last online:  
29 seconds ago
Latency:  
0.4230320
Last online: 29 seconds ago Latency: 0.4230320s
Fate/GO เว็บไซต์
Last online:  
30 seconds ago
Latency:  
0.8510180
Last online: 30 seconds ago Latency: 0.8510180s